• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Suratthani

ทำเนียบ

338 ยอดเข้าชม

palace2
palace2
palace2

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. .......... -
2. .......... -
3. .......... -
4. นายนาม คำเจริญ 2520 - 2524
5. นายสนั่น เวชชธรรม 2524 - 2528
6. นายวิสุทธิ์ วิเศษสุวรรณภูมิ 2529 - 2535
7. นายนาม คำเจริญ 2536 - 2538
8. นายสุเทพ กระจายโภชน์ 2539 - 2539
9. นายปภพ กระจายโภชน์ 2540 - 2541
10. นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา 2541 - 2546
11. นายสมพงศ์ อ่อนประเสร็ฐ 2546 - 2551
12. นายสุรพล สุวรรณกุล 2551 - 2553
13. นางยุคุนธร พงศ์ศุภผลกิจ 2553 - 2556
14. นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2557 - 2560
15. นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ 2 พ.ย. 2560 - 29 ธ.ค. 2563
16. นางขนิษฐา มุณีแนม 15 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน