• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Suratthani

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

427 ยอดเข้าชม

ลิ้งยุทธศาสตร์จังหวัด

วิสัยทัศน์
1 สุราษฎร์ธานี เป็น ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นแหล่งศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม