• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Office of Provincial Commercial Affairs Suratthani

โครงสร้างบุคลากร

1980 ยอดเข้าชม

นางขนิษฐา มุณีแนม

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 07 727 2503
Email : sn_ops@moc.go.th

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีวิภา ซุ่นหย่อง

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวเยาวนารี มุณีศรี

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวสายติชล รัตนบุรี

โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

นายจีรวัฒน์ เพ็งคง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า อำเภอเมือง

นางสาวก่องกาญจน์ ธาราทิศ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า อำเภอไชยา

นางสาวธิดารัตน์ ปานแดง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสุเมธ บุญยัง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอาภรณ์ บุญยัง

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

เบอร์โทรติดต่อ : 07 727 3842
Email : surat@dit.go.th

นางวิภารัตน์ ภูเก้าล้วน

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. ฐิวาณฬฒ์ คงประสม

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวศศิวิมล วิเชียรฉาย

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางระเริง บุญชูช่วย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐพร ตรีพงษ์

เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวศศิวิมล ผ่องเคหา

เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวสุดารัตน์ สาระคง

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

เบอร์โทรติดต่อ : 07 728 9108
Email : sn_ops@moc.go.th

นางสาวกัลยรักษ์ เพชรอาวุธ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิรานันท์ ศรีวิเชียร

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

เบอร์โทรติดต่อ : 07 728 1328
Email : suratthani@dbd.go.th

นางสาวสุวิมล ตรีเนตร์รังสี

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดา ประดิษฐคล้าย

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางจันทีรา เสมมณี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายพิชัย อนุรักษ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวธนกมล สังข์ชาติ

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวอรทัย คงจันทร์แก้ว

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

นางสาวกันยรัตน์ สุปันตี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชาติชาย สืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายปฐมพงษ์ สุทธิพานิช

จ้างเหมาบุคคลภายนอก กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นางสาวเรณู แดงสว่าง

จ้างเหมาบุคคลภายนอก กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นายปฐวี จันทร์สว่าง

พนักงานบริการทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 07 728 7772
Email : sn_ops@moc.go.th

นางสาวกมลทิพย์ บวรศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

นางวรุณรัตน์ วัฒนพันธ์

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

นางสาววิลาสินี พูลผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายอารักษ์ บุญชู

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายเดชา หาหิงษา

พนักงานขับรถยนต์

นายมงคลกฤต พันธุรัตน์

พนักงานขับรถยนต์