Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางขนิษฐา  มุณีแนม
พาณิชย์จังหวัด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นายเชิดศักดิ์ เชิดชู
รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเยาวนารี มุณีศรี
  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวกมลทิพย์ บวรศรีสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกันต์ชนิกา แก้วประพันธ์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

 นายเมตตา กรุณา

นายอารักษ์ บุญชู
พนักงานขับรถยนต์ ส2

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสายติชล รัตนบุรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธิดารัตน์ ปานแดง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเมตตา กรุณา

นายมงคลกฤต พันธุรัตน์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า อำเภอเมือง

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวก่องกาญจน์ ธาราทิศ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้า อำเภอไชยา
 

นายเมตตา กรุณา

นายเดชา หาหิงษา
พนักงานขับรถยนต์
 

นายเมตตา กรุณา

นายศิลปัจน์ วัชรพงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางอาภรณ์ บุญยัง
พนักงานทำความสะอาด

 นายเมตตา กรุณา

นายสุเมธ บุญยัง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นายธีระ เปาะทองคำ
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

ว่าที่ ร.ต.ฐิวาณฬฒ์ คงประสม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุพรรษา ช่วยชนะ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 นายเมตตา กรุณา

นางระเริง บุญชูช่วย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวณัฐพร ตรีพงษ์
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุดารัตน์ สาระคง
พนักงานทำความสะอาด 

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นายเมตตา กรุณา

นางศิริพร โกมลหิรัญ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวชลธิรัตน์  ยิ่งสั้ว
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอันติมา  อังคณานนท์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิลาสินี พูลผล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเทพิน โทอุบล
เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสาวศศิวิมล ผ่องเคหา

นางสาวศศิวิมล ผ่องเคหา
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 นายเมตตา กรุณา

-
-

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุดา ประดิษฐคล้าย
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางจันทีรา  เสมมณี
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรปรียา บิสลาม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายพิชัย อนุรักษ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวกันยรัตน์ สุปันตี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอรทัย คงจันทร์แก้ว
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธนกมล สังข์ชาติ
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นายชาติชาย สืบสาย
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเรณู แดงสว่าง
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวปนัดดา สังข์สินชัย
เจ้าหน้าที่โครงการกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมพัฒฯ (เงินค่าปรับ)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพรธีรา ศรีเทพ
เจ้าหน้าที่โครงการกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมพัฒฯ (เงินค่าปรับ)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพสชนันท์ เนียมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดแรกรับบริการของสำนักงาน

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 40,081